De letterlijke betekenis van diaconie is dienstbaarheid, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben.
Eeuwenlang werden haar taken gevormd door de werken van barmhartigheid die ons al door Jezus geleerd werden (Matteüs 25: 31- 40):

• Hongerigen eten geven
• Dorstigen te drinken geven
• Vreemdelingen opnemen
• Naakten kleden
• Zieken bezoeken
• Naar gevangenen toegaan

“Alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, dat heb je voor mij gedaan.”

Met de Algemene Bijstandswet (1965) kwam het recht op een bestaansminimum, een verzorgingsstaat werd in het leven geroepen en de diaconie kreeg een andere positie.
Nu de overheid zich weer steeds meer terugtrekt, is deze positie van de diaconie weer belangrijker geworden en moet zij zichtbaar zijn en in samenwerking met andere instanties en tot steun zijn voor mensen binnen en buiten de eigen gemeente.

De diaconie is verantwoordelijk voor de diaconale collecten. Tijdens de kerkdienst wordt er gecollecteerd voor de diaconie. Hiervoor stellen de diakenen een rooster op voor doelen, die in de samenleving spelen. Hierin is ook de ondersteuning aan de Lutherse Wereld Federatie, en Kerk in Actie opgenomen.
De diaconie geeft waar nodig financiële ondersteuning.

De taak van de diaconie

• Het verlenen van bijstand, verzorging en/of bescherming
• Het nemen of ondersteunen van initiatieven tot het bevorderen van maatschappelijk welzijn.
• Het dienen van de gemeente en de kerk m.b.t. sociale vraagstukken
• Het beheren van financiële zaken voor het diaconaat
• Het inzamelen en besteden van de collecte- inkomsten.
• Dienstdoen in de kerkdiensten
• De diaconie vertegenwoordigen op meerdere vergaderingen
• Het faciliteren van de bloemengroet.
• Faciliteren van het oudenwerk, het kamp, de vakantieweek voor ouderen.
• Ondersteuning werkgroep externe contacten.

“Als de kerk niet dient, dient zij nergens voor…” (bisschop Gaillot)

Wilt u het werk van de diaconie financieel ondersteunen, dan kunt u een bijdrage storten.
Indien u de bijdrage voor een speciaal doel wilt bestemmen, vermeld dit bij de gift.
Ondersteunen van de diaconie is mogelijk op rekeningnummer NL91INGB0000037958
t.n.v Diaconie ELG ‘s-Gravenhage te Den Haag
De diaconie heeft de ANBI-status.