Hoe kunt u onze kerk financieel steunen: diverse mogelijkheden

U weet dat onze kerkelijke gemeente een inkomen heeft uit uw jaarlijkse bijdragen. Vroeger werd dit ‘hoofdgeld’ genoemd, maar de kerkenraad spreekt liever over ‘kerkelijke bijdrage’.
Een brief met een verzoek uw bijdrage te leveren is in juni aan alle gemeenteleden toegezonden.
Elke bijdrage wordt met dankbaarheid ontvangen. Deze inkomsten (en ook de andere bronnen, zoals verhuur) stellen onze gemeente in staat om de uitvoering van het werk te laten voortgaan: de medewerkers te betalen en de gebouwen met zijn kostbare inhoud in stand te houden.

Uw bijdragen zijn op basis van vrijwilligheid; dat maakt deze bijdragen aftrekbaar als gift. Door de aard van deze bijdragen is onze kerkelijke gemeente in het geheel niet te vergelijken met een vereniging waarvan de contributie door een ledenvergadering wordt vastgesteld. Dat maakt onze organisatie wel weer meer kwetsbaar voor economische en maatschappelijke veranderingen.

Bepaalde betalingen (waarvan bevestiging terug te vinden moet zijn in uw bank/giroverkeer of anders vastgelegd is met papieren documenten) kunnen worden genoteerd als ‘gift’ omdat onze gemeente als onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) is. Binnen de voorwaarden van uw opgave Inkomstenbelasting van de Belastingdienst kunnen deze bijdragen als aftrekpost onder het kopje ‘Giften’ worden opgegeven. U krijgt dan een deel van dat bedrag als aftrekpost verrekend. Voor gewone giften gelden een drempel en een maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag. Die bedragen hangen samen met uw jaarlijks inkomen.

Er zijn nog andere manieren om de Evangelisch-Lutherse Gemeente Den Haag financieel te ondersteunen. Dan spreken we over periodieke giften, schenkingen en legaten. Alle uw schenkingen (gewone en periodieke giften) en legaten worden dan door onze kerkelijke gemeente vrij van schenkbelasting ontvangen.

Periodieke giften: Dit type gift mag u altijd in zijn geheel aftrekken als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:
1. U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging; u mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
2. U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar; langer mag ook.
3. U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld als u overlijdt of als uw partner overlijdt.
De Belastingdienst heeft hiervoor een formulier ontwikkeld, zodat u zelf deze regeling kunt invullen.
U kunt deze handeling ook bij een notaris laten registreren, maar dan kost u dat tenminste de kosten van een notariële akte. Zelf in te vullen formulieren kunt u vinden op de website van de Belastingdienst of opvragen bij het college van Kerkrentmeesters. Het formulier moet worden getekend door het bestuur van de kerk. Het college van Kerkrentmeesters is daarvoor bevoegd.

Schenkingen: Een gewone gift (of schenking) is een gift die u maar 1 keer doet, of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd. Deze gift is vrijwillig en u krijgt er niets voor in ruil. U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan en dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw rekening. Deze giften vallen onder het aftrekposten ‘Regime’ van de Belastingdienst (let op de drempel en het maximum).

Legaat: Indien u testamentair beschikt, dat na uw overlijden (een deel van) uw nalatenschap voor onze kerk bestemd is, dan is de ontvangst van die gelden voor de kerk zonder erfbelasting. Wij zijn steeds weer blij verrast en dankbaar te merken, dat de eigen gemeenteleden hun verbondenheid met onze kerkelijke gemeente tot uitdrukking brengen met kleinere, soms ook grotere legaten. U kunt ook denken aan het opnemen van specifieke roerende en onroerende goederen in uw testament.
Testamentaire beschikkingen kunnen alleen worden opgesteld door een notaris, en aan het opstellen van zo’n akte zijn kosten verbonden. U mag natuurlijk ook schenken ‘bij leven’ als u dat prettiger, of zelfs gemakkelijker vindt. Op de meest eenvoudige wijze uitgevoerd kost u dat geen geld (zie hiervoor onder schenkingen of periodieke giften).

Voor vragen of informatie over deze onderwerpen kunt u het college van Kerkrentmeesters benaderen.
Jolly Valstar, Ewald Grund en Hans Koopman als leden van het college van Kerkrentmeesters kunt u na de zondagse dienst persoonlijk benaderen U kunt ook in de kerk een berichtje met uw telefoonnummer of emailadres achterlaten zodat er contact met u kan worden opgenomen.